ÖZEL OKUL VELİLERİNİN BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA OKUL İMAJI OLUŞTURMA

628

Araştırma sonunda elde edilen bulgulardan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir:

“Velilerin İdeal Okul Kavramına İlişkin Görüşleri” incelendiğinde veliler, ideal okulu tanımlarken destekleyici bir okul ortamına dikkat çekmektedirler. Velilere göre ideal bir okul; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak bireysel farklılıkları gözeten, öğrencilerin sanatsal ve sportif faaliyetlerini ortaya çıkararak sosyal gelişimlerini destekleyen, bilgi ve donanımıyla akademik gelişime önem veren, en az bir yabancı dili etkili bir şekilde öğreten, çocukların güvenle emanet edileceği ve zengin materyal desteği sağlayarak fiziksel şartlarını düzenlediği bir okuldur. Bununla birlikte öğrencilerin araştırma ve sorgulamalarına fırsat sunarak, eleştirel düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını destekleyen; öğrenci merkezli eğitim anlayışından yola çıkarak yeniliklere açık ve teknolojik donanıma sahip, çocuğu geleceğe hazırlayan şartları oluşturan okul ideal okuldur.  Bütün bunların yanında yönetimin kurumsal bakış açısına ve okulun köklü bir kültüre sahip, misyonu ve vizyonuyla net hedefleri ve kuralları olan bir okul olması da sinerjinin okul ortamına yansıması anlamında son derece önemli görülmektedir. Ayrıca tecrübeli, bilgili, güler yüzlü,  iletişimi güçlü ve rehberlik desteği etkin olan bir öğretmen kadrosunun varlığının da ideal okulda mutlaka olması gereken özellikler olarak sıralandığı dikkat çekicidir. Velinin üzerinde durduğu önemli noktalardan biri de kendi katılımlarının okuldaki işbirliğini arttırdığı yönündedir. Bunun sağlanması için de okulun kendilerine zamanında geribildirim vermesini sağlayacak sistemlerinin olması, iletişim kanallarının açık ve ulaşılabilirliğinin yüksek olması işbirliğini güçlendiren etmenler olarak sayılabilir. Veliler için ideal bir okulun hem fiziksel şartlarının ideal olmasının hem de kaliteli, nitelikli ve donanımlı bir öğrenme ortamı sağlamasının öğrencileri geleceğe hazırlamada ve başarıyı arttırmada önemli olduğu düşünülebilir. Akdoğan’ın (2014) araştırmasının sonuçlarına göre; veliler okulda kaliteli bir eğitim verilmesini, okulun temiz olmasını, veli ile sürekli iletişim halinde bulunulmasını, görüşleri alınarak değer verilmesini, güler yüzlü karşılanmak istediklerini, öğrencilerin iyi takip edilerek etkili yönlendirmeler yapılmasını, yöneticilerin kendisini ve kadrosunu sürekli geliştirmesini, aile eğitimleri verilmesini beklemektedirler.

“Velilerin Okul Tercihi Kriterleri” görüşlerine göre, okul tercihinde bulunurken en önemli kriterlerden biri okul ortamıdır. Okulun sahip olduğu sosyal imkanların yeterliliği, okulun fiziksel özelliklerinin, güvenliğinin önemi, tam gün eğitim yapılması, okulun eve yakın olması, servis hizmetinin kalitesi ve çocuğun kendini mutlu hissettiği bir ortam olması velilerin en önemli tercih sebeplerindendir. Bununla birlikte yönetim anlayışının önemine de dikkat çeken veliler için okulun kurumsal bakış açısına sahip olması, ücret politikası, okul kültürü, uluslararası eğitim işbirliklerine verdiği değer, sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlaması, iletişim kanallarını açık tutarak ulaşılabilirliğini ve bilgi akışını kolaylaştırması, özel ihtiyaçlara özel cevaplar vermesi ve kamuoyunda olumlu bir imaja, algıya sahip olması tercih sebeplerini güçlendiren etmenlerdir. Velilerin okul tercihlerinde bir diğer önemli faktör de eğitim-öğretim ortamının kalitesidir. Veliler öncelikle özel okullarda sıklıkla değişen eğitim kadrosunun istikrarlı olmasını ve nitelikli bir ekipten oluşması gerektiğini vurgulamışlardır. Bu niteliğin beraberinde akademik gelişimi de öne çıkaracağını düşünmektedirler.  Ayrıca yabancı dil eğitimine önem verilmesinin, hatta ikinci bir yabancı dil eğitimini iyi düzeyde öğrenmesinin küreselleşen dünyada hayati önem taşıdığını ifade etmektedirler. Eğitimin kalitesinin sorgulamayı destekleyen bir öğrenme ortamıyla; sevgi dolu, anlayışlı, sabırlı, tecrübeli ve bilgili öğretmenlerle; bireysel farklılıklara önem veren bir bakış açısıyla sağlanacağını düşünmektedirler. Ergin (1993) çalışmasına göre velilerin okulu tercih sebepleri: Öğretmen kadrosunun kalitesi, yabancı dil eğitimindeki başarısı, ikinci bir yabancı dil eğitimi vermesi, okulun yönetimi, laboratuvar ve bilgisayar olanaklarının olması, sosyal ve sportif faaliyetlerin çeşitliliği ve imkânları, eve yakın olması, kardeşinin de bu okulda okuyor/okumuş olması, okulun genel görüntüsü, ücretinin diğer okullara göre daha düşük olması şeklindedir. Hesapçıoğlu ve Nohutçu’nun (1999) araştırmasına göre, okulun doğrudan tanıtımının (öğretimin kalitesi, öğretim kadrosu, sosyal etkinlikler, yabancı dil eğitimi, mezunların başarıları) beklenmesinin yüksek çıkması dikkat çekicidir. Bununla birlikte velilerin özel okullarda aradıkları özellikler; eğitim-öğretim kadrosunun nitelikleri, yabancı dil öğrenme imkânları, öğrenci kişilik hizmetleri, öğrencilerle iletişim, öğretim süreci, servis ve beslenme hizmetleri ve maddi koşullardır. Bu bulgular araştırma sonuçlarımızı destekler niteliktedir. Velilerle iletişim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ve okulun fiziki koşulları ile ilgili beklentiler daha düşük çıkmıştır. Bu araştırmanın yapılış tarihine bakıldığında bizim araştırmamızın günümüz koşullarına göre farklılaşabileceği gerçeği göze çarpmaktadır. Çünkü günümüz koşullarında veliler daha da bilinçlenmiş; iletişim kurma konusunda teknolojik gelişmelerin de etkisiyle beklentilerini arttırmışlardır. Aynı şekilde özel okulların sayısındaki artış sebebiyle de veliler artık daha seçici olmaktadırlar.

“Velilerin Okuldan Beklentileri” incelendiğinde, katılımcılar okuldan beklentilerini hem genel olarak açıklamışlar; hem de yönetimden ve öğretmenden beklentilerini ortaya koymuşlardır. Velilerin okuldan genel olarak beklentilerine bakıldığında öncelikle çocuklarının mutlu olduğu ve kişiliğini geliştirdiği bir okul düşünmektedirler. Daha sonra okulun yabancı dil eğitimine verdiği önem ile fiziksel özelliklerinin (yüzme havuzu, spor salonu, yeşil alan, yeterli derslik vb.) ve güvenliğinin sağlanmasının ehemmiyeti dile getirilmiştir. Bunlarla birlikte okulun sahip olduğu sosyal imkânların (kulüpler, sportif ve sanatsal faaliyetler, uluslararası projeler vb.) çocuğu hayata hazırlamada önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca okullarda verilen beslenmelerin ve öğle yemeklerinin sağlıklı olmasının ve hijyenik koşullarda bir okul ortamı sağlanmasının da ne denli önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bu görüşler ışığında özel okulların diğer işletmelerden farklı olduğu ve bu anlamda velilerin de beklentilerini yüksek tuttuğu söylenebilir. Özel okulların önceliğinin öğrencilere kaliteli bir eğitim sunmanın yanında velilerin de beklentilerine cevap vermek olduğu düşünülebilir. Çünkü hizmeti alan kesim veliler ile öğrencilerdir ve özel okullar bu beklentilere cevap vermekle yükümlüdür. Veliler, beklentileri karşılandığı oranda memnuniyet duyarlar. Özel ve devlet liselerinde veli beklentilerinin boyutlarının araştırıldığı bir çalışmada, velilerin okullardan beklentileri; daha iyi bir eğitim-öğretim, çocuğu ile daha çok ilgilenilmesi, çağdaş bir eğitim-öğretim ve veli ile daha sıkı bir iletişim kurulması şeklindedir (Açıkalın, 1989). Çağdaş bir eğitim süreci için veli beklentilerinin eğitim sürecine dâhil edilmesi gerekmektedir. Etkili iletişim kurarak, fikirlerin dinlenmesini sağlayacak ortamlar oluşturarak ortak akılla yol alabilmek eğitimin kalitesine de kuşkusuz yansıyacaktır. Rekabetin arttığı günümüzde özel okulların, hizmet verdiği velilerin ihtiyaç ve beklentilerini daha fazla dikkate alması, bu beklentiler doğrultusunda okullarının imajına yönelik çalışmalar yapması önemlidir.

“Okulun Veli Beklentilerini Karşılamak İçin Yaptıkları” ile ilgili görüşler incelendiğinde, velilerin genel olarak okulları tarafından beklentilerinin karşılandığını söylemek mümkündür. Bir kısım veli bazı eksikler olduğunu ve iyileştirmeler yapılması gerektiğini düşünse de veli grubunun büyük bir çoğunluğu okulun beklentilere cevap vermek için çaba gösterdiğini düşünmektedirler. Veliler, beklentilerinin karşılanması için öğretmenin yapması gerekenleri ifade etmişlerdir. Öğretmenin öğrenciye bilgiye ulaşma yolunu göstermesi gerektiğini; ajanda/iletişim defteri, haftalık bülten, ünite raporları, bireysel görüşmeler, yazılı/telefonla görüşme vb. gibi iletişim kanallarını her zaman açık tutmalarını, öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerine göre doğru alanlara yönlendirmeler yapmalarını, sınıf içinde farklı yöntem ve teknikler kullanarak bireysel farklılıklara yönelik çalışmalar yapmalarını, olumlu bir tutum sergileyerek güler yüzlü ve demokratik bir anlayışa sahip olmalarını dile getirmişlerdir. Bunları yapan öğretmenin velilerin beklentilerini büyük oranda karşıladığı düşünülebilir. Bununla birlikte yönetimin de beklentilerini karşılamak için neler yaptığını açıklamışlardır. Yönetimin okul aile birliklerinin kurulmasını sağlaması, bilgilendirme toplantıları yapması, yazılı-telefonla-birebir görüşme, ev ziyaretleri, anket vb. yöntemlerle iletişim kanallarını kullanması, veli eğitimleri düzenleyerek rehberlik hizmeti sunması, yemekler ve geziler organize ederek velilerle işbirliğini arttırmaya yönelik girişimlerde bulunması veliler için önem arz etmektedir. Ayrıca veliler okulun fiziksel koşul ve donanımına ilişkin de beklentilerinin karşılanması gerektiğinin önemini ifade etmişlerdir. Dersliklerde ve koridorlarda materyal zenginliği, spor ve konferans salonu vb. alanlarının olması, oyun alanlarının çeşitliliği ve güvenliği, servis, yemek ve revir imkânı sağlanması, hijyen koşullarına dikkat etmesi, temizliğe önem vermesi, okulun yeşillendirilmesi gibi konulara değer verilmesinin veli beklentilerinin karşılanması anlamında önemli bir yer kapladığı görülmektedir. Bu bağlamda veliler, özel okullardan pek çok şey beklemekte ve aynı zamanda bu beklentilerinin karşılığını görmek istemektedirler. Özel okul velileri birçok kriteri göz önünde bulundurarak çocuğunun okul seçimini yapmaktadır. Dolayısıyla seçtiği okuldan aldığı hizmet de onlar için önemlidir. Görüldüğü gibi tek başına eğitimin kalitesi, kadronun niteliği ya da yönetimin iletişim kurma becerileri yeterli olmamaktadır. Okul, yaşayan bir organizma gibidir. Bu anlamda velilerin beklentileri sürekli değişebilir. Okul bu değişiklikleri dikkate almak, beklentileri karşılamak için sürekli kendini geliştirmek ve yenilemek zorundadır. Bunu yaparken her ihtiyacı önemseyerek en etkili kaynakları ve yolları işe koşup okulun varlığını koruması ve çevredeki itibarının devamlılığının sağlanması için beklentileri karşılama düzeylerini gözden geçirmeli, yenilemelidir. Topçu’ya (2013) göre, özel okul yöneticilerinin anlatımlarından velilerin okul geliştirme konusunda yeterli bilgi ve birikime sahip olmadıkları, çocuklarını özel okula göndermenin yeterli ve önemli bir ayrıcalık olduğunu düşündükleri ve bu nedenle okuldan beklentilerinin çok yüksek olduğu görülmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.